محصول بیو اورگانیک ، حفاظت بسیار عالی از گل و گیاه، نباتات و میوه جات و ضد آفات گوناگون مناسب برای علفهای هرز، انواع شته ، شپشک ها ،سن ها ، کنه ها ، کرمهای مختلف ( جوانه خوار و میوه خوار ) انواع زنبور و مگس ها ، پروانه ها ، شب پره ها ، آفت پسته که از برگ و پوست درخت تغذیه می کنند (زنجیره ها و زنجیرکهای پسته که باغداران به آن شیر خشک می گویند) لارو و پسیل پسته ، آفت های خرما (موریانه ها ، ملخ صحرائی و دریایی) .

آفت کش ها 1