سموم دفع آفات و حفظ نباتات ارگانیک
آفت کش ها 1
آفت کش ها 1

محصول بیو اورگانیک ، حفاظت بسیار عالی از گل و گیاه، نباتات و میوه جات و ضد آفات گوناگون مناسب برای علفهای هرز، انواع شته ، شپشک ها ،سن ها ، کنه ها کرمهای مختلف ...

آفت کش ها 2
آفت کش ها 2

محصول بیو اورگانیک ، حفاظت بسیار عالی از گل و گیاه، نباتات و میوه جات و ضد آفات گوناگون مناسب برای علفهای هرز، انواع شته ، شپشک ها ،سن ها ، کنه ها کرمهای مختلف ...

آفت کش ها 3
آفت کش ها 3

محصول بیو اورگانیک ، حفاظت بسیار عالی از گل و گیاه، نباتات و میوه جات و ضد آفات گوناگون مناسب برای علفهای هرز، انواع شته ، شپشک ها ،سن ها ، کنه ها کرمهای مختلف ...